D'Alternativ Demokratesch
Reformpartei

Eis Aktualitéiten

Eis Parlamentaresch Froen

De Programm vun der ADR

D‘ADR ass d’Partei, déi sozial ass a vill positiv Wäerter vertrëtt.

Familljen

D’Famill ass d’Basis vun eiser Gesellschaft.

Sécherheet

D’Sécherheet ass e Grondrecht, mee d’Kriminalitéit wiisst ëmmer weider.

Wunnen

D’ADR wëll net nokucken, wéi ëmmer méi Lëtzebuerger duerch déi héich Präisser an d’Ausland musse plënneren.

Jo zum Index

Den Index muss bleiwen, fir d’Kafkraaft vun de Leit ze erhalen.

Sektiounen a Bezierker