Sécherheet

D’Sécherheet ass e Grondrecht, mee d’Kriminalitéit wiisst ëmmer weider. Mir maachen d’Sécherheet fir d’Bierger am ganze Land zu enger politescher Prioritéit.