D’ADR an Ärer Gemeng

D’ADR setzt sech och op kommunalem Niveau fir eng gutt Gestioun vun de Gemengen an. D’ADR ass an 8 Proporzgemengen uechter d’Land vertrueden.

Hei fannt Dir d’Gemengeconseilleren an d’Vertrieder an de Kommissioun vun där jeeweileger Gemeng.

Beetebuerg

Patrick Kohn

Clierf

Michel Lemaire

Diddeleng

Rosella Spagnuolo

Esch

Schmit Bernard

Käerjeng

Fernand Kartheiser

Keel-Téiteng

Caetano Amilcar

Lëtzebuerg

Tom Weidig

Suessem

Mara Schammo

Wëntger

Jeff Engelen

D’ADR ass och an enger Rei Majorzgemenge vertrueden. 

Hei fannt Dir eis Gemengeréit an de Majorzgemengen:

Bäerdref

Jean Schoos

Konsdref

Gérard Leuchter

Stadbriedemes

Robi Beissel

Viichten

Monique Jaeger

Wäiswampech

Gallinaro Laurent

ADR-Vertrieder an de Gemengekommissiounen

Clierf

Pierre Schmitz (Mobilitéitskommissioun)
Detlef Xhonneux (Kommissioun fir den drëtten Alter)
Michel Lemaire (Kulturkommissioun)
John Flesch (Kommissioun fir d’Bëscher a Feldweeër)
Jean-Michel Bingen (Schoulkommissioun)
Ronny Choinier (Bautekommissioun)

Wëntger

Jeppe Andreasen (Bautekommissioun)
Claude Pleger (Kultur- a Sportkommissioun)

Beetebuerg

Christophe Grisius (Schoulkommissioun)
Pierrette Koehler (Sportkommissioun)
Patrick Kohn (Finanzkommissioun / Integratiounskommissioun)
Klaus Klein (Urbanismus-Kommissioun)
Patrick Basch (Kultur- an Tourismuskommissioun)
Fernand Ahles (Kommissioun fir Nohaltegkeet)
Tonka Ivanova (Jumelage-Kommissioun / Integratiounskommissioun)
Stephan Salvatore (Mobilitéitskommissioun)
Alain Sohy (Kommissioun fir sozialen Zesummenhalt)
Marianne Stehmeier (Sécherheetskommissioun)
Sally Kohn (Kommissioun fir den drëtten Alter)

Diddeleng

Rosella Spagnuolo (Finanzkommissioun / Tourismuskommissioun
Claude Kremer (Nohaltegkeetskommissioun)
Joseph Hempel (Mobilitéitskommissioun / Sport- a Kulturkommissioun)
Fernand Kieffer (Kulturkommissioun / Hygiènes-Kommissioun)
Joel Maikel Machado Ferreira (Subsidekommissioun / Chancegläicheetskommissioun)
Agostino Errico (Ëmweltkommissioun)
Bernanrd Villwock (Jugendkommissioun / Schoulkommissioun / Kommissioun fir den Enseignement musical)
Marc Muller (Kommissioun fir den drëtten Alter)
Manuel Turmes (Familljekommissioun / Sozialkommissioun)
Eugène Ziger (Sécherheetskommissioun)

Esch-Uelzecht

Bernard Schmit (Finanzkommissioun / Patrimoines-Kommissioun / Kommissioun vun de Cultes)
Adrian Ottermann (Personalkommissioun / Aarbechts- a Logementskommissioun)
Brian Tacchi (Jugendkommissioun / Kommissioun fir Internationales)
Laurence Emering (Kommissioun fir den drëtten Alter / Subsidekommissioun)
Alex Rasquin (Sportkommissioun / Reglementskommissioun)
Rosalba Melis (Kulturkommissioun / Kommissioun vum Vivre-ensemble)
Sandra Fisch (Hygiènes-Kommissioun / Kommissioun fir Gréngflächen / Kommissioun vun der Surveillance vum Conservatoire)
Raymond Bofferding (Ëmweltkommissioun / Loyers-Kommissioun)
Kevin Serafini (Mobilitéitskommissioun / Schoulkommissioun)
Kevin Schmit (Ekonomie- an Tourismuskommissioun / Bautekommissioun)
Gilles Stahl (Kommissioun vun de Cultes)

Käerjeng

Josy Hames (Finanzkommissioun / Bautekommissioun)
Sylvie Mischel (Bautekommissioun)
Joël Bruck (Kommissioun fir Jugend, drëtten Alter a Fräizäit / Sportskommissioun)
Claudine Moris (Kommissioun fir Jugend, drëtten Alter a Fräizäit)
Patrick Klein (Sportskommissioun / Integratiounskommissioun)
Regis Ceotto (Sportskommissioun / Integratiounskommissioun)
Lenka Divis (Kommissioun fir sozial Kohäsioun / Integratiounskommissioun)
Arthur Strauch (Kommissioun fir Jugend, drëtten Alter a Fräizäit)

Stad Lëtzebuerg

Andrea Bellanima (Mobilitéitskommissioun)
Ramon Biermann (Kommissioun fir Ekonomie an urban Entwécklung)
Alphonse Conrardy (Kommissioun fir Technik an Energie)
André Faber (Sport- a Kulturkommissioun)
Marie-Andrée Faber-Schanen (Kommissioun fir Chancegläichheet)
Alain Glesener (Subsidekommissioun)
Yuri Miny (Kanner- a Jugendkommissioun)
Alex Penning (Reglements- a Sécherheetskommissioun)
Pierrot Simon (Ëmweltkommissioun)
Nadejda Trotsenko-Muller (Kommissioun fir sozialen Zesummenhalt, Inklusioun an drëtten Alter)
Tom Weidig (Finanzkommissioun)
Annette Weber (Kulturkommissioun)Suessem

Luc Reyter (Bautekommissioun / Sportskommissioun)
Christian Fassbinder (Kulturkommissioun)
Bruno Ferreira (Mobilitéitskommissioun / Schoulkommissioun)
Isabel Da Silva (Ëmweltkommissioun / Kommissioun fir den drëtten Alter)
Mara Schammo (Finanzkommissioun)
Jana Brück (Jugendkommissioun)
Guy Pütz (Kommissioun vum Vivre-ensemble)