Aktuelles

Justizprozedur: Wéi ass d’Timeline?

Hei ass d’parlamentaresch Fro vum honorabelen Deputéierte Fernand Kartheiser. Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Justizminister

Weiderliesen »