Soll de Schoulkanner den Ursprong vun hirer Liewensrealitéit duerch eng drastesch Reduktioun vum Programm vum Geschichtscours virenthal ginn?