Eise Walprogramm op Lëtzebuergesch

Eng Rei Kapitele vum ADR-Walprogramm sinn och op Lëtzebuergesch disponibel. Wann dat bei engem net de Fall ass, gitt Dir automatesch op déi däitsch Versioun vun deem Kapitel weidergeleet.

 

WIRTSCHAFT A FINANZEN

Direkt handelen, fir eisem Land nach eng Chance ze ginn!

1. De Staatsbudget an d’Gläichgewiicht bréngen

2. Nees kompetitiv ginn

3. Fir eng gerecht Steierpolitik

4. De Mëttelstand am Mëttelpunkt vun eiser Economie

5. Den Tourismus opwäerten

SOZIALES

6. Aarbecht amplaz Chômage

7. En Akommes, vun deem een uerdentlech liewe kann

8. Géint d‘Aarmut virgoen

9. Sécher a gerecht Renten

10. Wunnen, dat een sech leeschte kann

GESELLSCHAFT

11. D’Famill an de Mëttelpunkt stellen

12. Gläich Rechter fir Mann a Fra

13. Liewensqualitéit och fir Mënsche mat enger Behënnerung

14. E schéinen an dezente Liewensowend

15. Staat a Relioun am Respekt matenaner

16. Gesond sinn, gesond bleiwen

17. Sport fir jiddereen

BILDUNG

18. Schoulpolitik: eng Chance fir ALL Kand

19. Eng Uni viru groussen Erausfuerderungen

STAAT AN DEMOKRATIE

20. De Rechtsstat stäerken

21. Fir eng wierksam Justiz

22. De Bierger schützen

23. D’Gemenge stäerken

24. Fir en effizienten ëffentlechen Déngscht

IDENTITÉIT

25. Integratioun: Gutt zesummeliewen

26. Lëtzebuergesch, DÉI Sprooch fir eist Land

27. Fir eng dynamesch a cibléiert Kulturpolitik

NOHALTEG ENTWÉCKLUNG

28. Mobilitéit fir jiddereen

29. D‘Klima an d’Ëmwelt schützen

30. Fir eng produktiv an ëmweltfrëndlech Landwirtschaft

31. Respekt virun den Déieren

LËTZEBUERG AN DER WELT

32. Fir eng konsequent Baussen- a Verdeedegungspolitik

 

 

Aktuell Videoen

Error type: "Forbidden". Error message: "Access Not Configured. YouTube Data API has not been used in project 293434183872 before or it is disabled. Enable it by visiting https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/overview?project=293434183872 then retry. If you enabled this API recently, wait a few minutes for the action to propagate to our systems and retry." Domain: "usageLimits". Reason: "accessNotConfigured".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id adr1987luxembourg belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.

All eis Videoen

ADR-Tëlee