[BEÄNTWERT] Plafonnement de l’index (finances)

Luc Frieden äntwert op parlamentaresch Fro vum Gast Gibéryen (rtl.lu)

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weiderzeleeden.

Am Kader vun der aktueller Diskussioun iwwert e gedeckelten Index schéngt et mir wichteg ze sinn, fir dës Diskussioun kënnen objektiv ze féieren, datt een dofir eng Rei vun zousätzlechen Informatioune brauch.

An deem Kontext wéilt ech dem Här Minister dës Froe stellen:

  1. Wéi vill Steiere géif de Staat duerch e gedeckelten Index (2 Mol de soziale Mindestloun) manner erakréien?
  2. Wéi vill Steiere géif de Staat duerch e gedeckelten Index (3 Mol de soziale Mindestloun) manner erakréien?

Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen

Deputéierten

 Réponse écrite de Monsieur Luc Frieden, Ministre des Finances

Deel dëse Post: