Péiteng

Infoblat Péiteng

Kommitee

President Bouché André

Sekretärin Esch Thérèse

Keessier Geschwind Mathias

Memberen Bernard Patrick, Elsen Nicole, Faber Christian, Talarico David, Valle Mireille

Keesserevisor Carlizzi Nico

Deng Gemeng
ass dir wichteg?
Du bass motivéiert?

Mell dech a gëff Kandidat!