Ofrechnung vun der Fleegeversécherung: Transparenz a Kontroll

Transparenz a Kontroll wëll den ADR-Deputéierte Fred Keup bei der Fleegesécherung a stellt dowéinst eng parlamentaresch Fro. Et geet drëm, wéi Déngschtleeschtungen an Institutiounen ofgerechent ginn, a wéi ka kontrolléiert ginn, ob all Déngschtleeschter och gemaach huet, wat op de Rechnunge steet.

 

Fro

Mëttlerweil ass et schwéier nozevollzéien, wie bei engem Fleegefall oder an engem Heem fir wat fir Leeschtungen opkënnt. Grad esou schwiereg ass et fir déi Persoun, déi op dës Hëllefsleeschtungen ugewisen ass, fir d’Qualitéit vum Zerwiss ze kontrolléieren a fir ze kucken op déi vun de verschiddenen Déngschtleeschter verrechent Leeschtungen och all erbruecht si ginn. Duerfir hätt ech dës Froen:

  1. Wier et méiglech, de betraffene Persounen, déi am Kader vun der Fleegeversécherung vu Prestatioune profitéieren, um Enn vum Mount oder Joer ee Relevé ze ginn mat allen Prestatiounen, déi an där Period geleescht gi sinn, respektiv vun der Fleegeversécherung iwwerholl gi sinn?
  2. Gëtt an den Heemer vun der Fleegeversécherung kontrolléiert, ob déi a Rechnung gestallte Prestatiounen och tatsächlech geleescht goufen?
  3. Gi bei Kontrollen och mol Verstéiss festgestallt a wa jo, em wéi eng an wéi vill Verstéiss handelt et sech an de leschten dräi Joren?

Äntwert

Gemeinsam Äntwert vum Minister fir sozial Sécherheet a vun der Ministesch fir Famill- an Integratioun op d’parlamentaresch Fro n°6072 vum Här Deputéierte Fred Keup iwwert den Decompte an der Fleegeversécherung

  

  1. Wéi vill Kontrolle goufen, opgeschlësselt no Joer an Institutioun säit dem a Kraaft triede vu Règlement grand-ducal vum 13. Dezember 2017 an Alters- a Fleegeheemer gemaach?

 De Beneficiaire vun der Fleegeversécherung kritt mat der Decisioun vun der Gesondheetskeess eng Kopie vun der „Synthèse de prise en charge“. Dëst Dokument detailléiert all Prestatiounen déi de Beneficiaire vun der Fleegeversécherung iwwerholl kritt an entsprécht dem wat de Prestataire ka fakturéieren. Ze erwänen ass och, dass de gréissten Deel vun de Leeschtungen zënter 2018 pauschal fakturéiert gëtt a net méi pro Akt verrechent gëtt.. Heizou gehéieren d’Aktivitéite vum alldeegleche Liewen, d’Ënnerstëtzung beim Haushalt am Doheem, an d’Betreiungsaktivitéiten an Alters- a Fleegeheemer. Dës ass mat der Reform vun 2018 geännert gi well an der Vergaangenheet déi Akten, déi net geleescht goufe well zum Beispill de Beneficiaire dat net zu deem Zäitpunkt wollt, net méi spéit konnten nogeholl ginn. Duerch dëse System, besteet d’Méiglechkeet en Akt méi spéit oder och an enger Woch méi oft ze leeschten, jee nodeem wat de Beneficiaire dee Moment brauch. Et bitt also eng méi grouss Flexibilitéit fir d’Leeschtungen un déi dagdeegleche Besoine vun de Beneficiairen unzepassen.

Den Artikel 24, 3. Alinea, vum Code vun der sozialer Sécherheet gesäit elo scho fir dass d’Gesondheetskeess dem Assuré periodesch e Relevé vun de Prestatiounen zoukomme léisst, déi iwwert eng direkt Prise en Charge iwwerholl gi sinn. De Projet dëse Relevé ze implementéieren ass am Gaange realiséiert ze ginn an integréiert och de Volet vun de Leeschtungen déi iwwert d’Fleegeversécherung en Charge geholl ginn.

Et ass awer ze beuechten dat den Artikel 368 vum Code vun der sozialer Sécherheet virgesäit, dass de Prestataire bis zu 2 Joer Zäit huet, fir seng geleeschte Prestatiounen an der Fleegeversécherung mat der CNS ofzerechnen. Dës muss also mat berécksiichteg gi fir kënnen e Relevé opzestellen, deen dat erëmspigelt wat dee Moment geleescht gouf, op mannst wat d’Ofrechnung ubelaangt.

  1. Ginn dës Kontrollen am Viraus bei de Geranten vun den Haiser ugemellt?

 Am groussherzogleche Reglement vum 13. Dezember 20171 sinn d’Critèrë festgehale wat den Inhalt vun der Fleegedokumentatioun ubelaangt, déi de Prestataire muss assuréieren, grad wéi och d’Qualitéits- Indicateuren an der Prise en Charge vun de fleegebedierftege Persounen.

Fir kennen nozevollzéien ob déi fleegebedierfteg Persounen all d’Leeschtungen, déi se zegutt hunn, och kruten, gëtt d’Dokumentatioun vun de realiséierte Leeschtungen iwwerpréift. Esou eng Kontroll ass just méiglech, wann den Inhalt vun der Dokumentatioun standardiséiert, vollstänneg an elektronesch zougänglech ass. Des indirekt Mesure erméiglecht et z’iwwerpréiwen, ob de Prestataire déi adequat

1 Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.

Moyenen asetzt fir eng qualitativ gutt Prise en Charge z’assuréieren an domadder esou wuel d’Sécherheet wéi d’Integritéit vun der fleegebedierfteger Persoun ze garantéieren.

Qualitéitskontrolle ginn esou wuel an den Établissements à séjour continu (ESC) duerchgefouert wat Strukture sinn, déi eeler Leit en charge huelen, dat heescht Centres intégrés pour personnes agees (CIPA) a Fleegeheimer, wéi och bei de Fleegedéngschter (Réseaux d’aides et de soins) an an den Établissements à séjour intermittent (ESI), déi sech u Leit mat spezifesche Besoinen adresséieren.

De folgenden Tableau resuméiert d’Kontrollvisitte vun der Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance (AEC) an den ESC2 fir den Zäitraum vun 2019 bis 2021. Verschidde geplangte Visitte konnten net ëmmer an der fest gesater Zäit duerchgefouert ginn, bedéngt duerch déi sanitär Kris. Am Ganze goufen 43 Kontrollvisitte realiséiert, déi all d’ Gestionnairen ofdecken.

Wärend dem Joer 2018 goufen d’Methodologie, d‘Indikatoren an d’Outile fir d’Qualitéitskontroll um Terrain ausgeschafft.

Joer CIPA

(Centre intégrés pour

personnes âgées)

Fleegeheimer

(maisons                         de soins

Unzuel     vu    Kontrollvisitten     an                  den  ESC (Etablissements à séjour continu)
2019 1 1 2
2020 9 5 14
2021 16 11 27
      TOTAL = 43 Kontrollvisitten

  1. Wéi vill Qualitéitsproblemer goufen iwwert dëse Wee pro Joer opgedeckt?

 

Den Artikel 56 vun der Kaderkonventioun tëscht der COPAS an der CNS gesäit fir, dass d’CNS Kontrolle betreffend den ofgerechente Prestatioune kann duerchféieren.

2 ESC (Etablissements à séjour continu) sinn Etablissementer, déi sech un eeler Persounen adresséieren. Et handelt sech dobäi esou wuel em « CIPA – Centres intégrés pour personnes âgées », och oft « Altersheemer » genannt an de Fleegeheimer (maisons de soins).

Des Kontrolle verifizéieren ob de Prestataire ausräichend Personal hat fir déi Akten ze leeschten déi a Rechnung gestallt gi sinn an och ob d’Qualifikatiounsnormen, déi duerch de groussherzogleche Reglement vum 18. September 20183 fixéiert ginn sinn, vum Prestataire agehale goufen.

Säit der Reform vun der Fleegeversécherung am Joer 2018, sinn esou Kontrollen duerchgefouert ginn. D’Stellungname vun de Prestatairen zu de Berechnungen déi vun der CNS realiséiert gi sinn, ginn aktuell vun der CNS analyséiert.

Ausserdeem präziséiert de Code vun der sozialer Sécherheet am Artikel 384bis :

« […] L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance établit un rapport biennal relatif aux contrôles effectués, qu’elle transmet au comité directeur de la Caisse nationale de santé, aux ministres ayant la Sécurité sociale et la Santé dans leurs attributions et aux ministres compétents en vertu de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. »

 Den éischte Rapport biennal iwwert d’Qualitéitskontrollen, deen d‘Period vun 2018 bis Ugangs 2020 ofdeckt, gouf wéinst der sanitärer Kris net wéi geplangt am Joer 2020, mä de 6. Mee 2021 wärend enger Pressekonferenz vum Minister fir d’sozial Sécherheet an der AEC virgestallt.

Den integrale Rapport mat all de Resultater, wéi och de Resumé an de Pressecommuniqué kënnen um Internet-Site vun der AEC nogelies ginn:

https://aec.gouvernement.lu/fr/docetchiffres/rapportbiennalqualite.html

Den éischte Rapport biennal huet et erméiglecht, eng Bestandsopnam vun der Qualitéit vun de realiséierte Leeschtungen ze dresséieren an déi Beräicher z’identifizéieren, wou eng Verbesserung noutwendeg ass. Des Punkte goufe mat de verschiddene Prestatairen diskutéiert a ginn am nächste Rapport virgestallt, dee fir d’Enn vum éischte Semester 2022 geplangt ass.

Deel dëse Post: