Jo zum Asylrecht, am Respekt vun der Asylrecht-Konventioun!

Jo zum Asylrecht! E Mënsch deen aus politeschen oder reliéise Grënn verfollegt gëtt muss an anere Länner Asyl kënne kréien! De Fernand Kartheiser mécht awer an engems dorobber opmierksam, datt wann ee Betraffenen sech net un d’Asylrecht-Konventioun hält, an z.B. Identitéits-Pabeiere gefälscht huet, rechtlech Konsequenze musse kommen, esou wéi dat an der Konventioun virgesinn ass, et dierf keng Ausname ginn!

Deel dëse Post: