Ierfschaftssteier an direkter Linn: wéi vill Staatsrecetten?

D’ierfschaftssteier ass net vum Dësch. Duerfir freet de Roy Reding beim Finanzministère no Präzisiounen.

Deel dëse Post: