Ginn héich begaabt Schüler genuch gefërdert?

De Fred Keup freet de Schoulminister, firwat an eise Schoule sou vill héich begaabt Schüler de Kapp hänke loossen.

Fro:

Héich begaabte Schüler ginn an eisem Schoulsystem oft net erkannt bzw. ënnerschätzt an deemno och schlëmmstefalls diskriminéiert. Jiddefalls ass dat d‘Feststellung vun ville Elteren, deenen hiert iwwerduerchschnëttlech begaabte Kand sech an der Schoul oft friem fillt a sech aus deem Grond a sech zréckzitt oder souguer Depressiounen entwéckelt. Dat féiert dann oft dozou, datt dës Kanner net déi Notte kréien, déi een eigentlech vun hinnen erwaarde géif.

Vill Eltere wëssen net, wéi se hire Kanner, déi an deem Fall sinn, hëllefe kënnen. Si maache sech Suergen, wann d’Notte vun hirem Kand ofrutschen, besonnesch dann, wann et an der Vergaangenheet gutt Notte krut.

An deem Zesummenhang hunn ech folgend Froen un den Här Minister:

  1. Leien dem Här Minister Statistike vir, wéi vill héich begaabte Schüler et am Enseignement fondamental gëtt?
  2. Huet de MENEJ e Laangzäitkonzept (5- resp. 10-Joresplang) zur Fërderung vun Héichbegaabten? Falls jo, wéi gesäit dëst nationaalt Konzept vum MENEJ aus? Säit wéini besteet dëst? Wéini gouf dëst fir d’lescht evaluéiert? Falls nee, firwat ass keen esou Konzept ausgeschafft ginn?
  3. Wéi eng Initiativen hëlt de MENEJ konkret, fir Héichbegaabter ze ënnerstëtzen?
  4. Wéi garantéiert de MENEJ, datt d’Fërderung vun engem héich begaabte Schüler konsequent ëmgesat gëtt?
  5. Wéi traitéiert de Ministère déi eenzel Directions générales, wann eng Fërderung an engem Departement net konsequent ëmgesat gëtt? Wéi gëtt dëst dokumentéiert? Wat sinn hei d’Konsequenzen?
  6. Wéi garantéiert eng Direction générale, datt den héich begaabte Schüler déi néideg Fërderung kritt? Wéi ënnerstëtzt eng Direction générale d’Léierpersoune bei dëser Aufgab?
  7. Ginn d’Elteren an deem Kontext mat agebonnen? A wéiwäit?
  8. A wéiwäit an a wéi engem Rhythmus ass eng Léierpersoun ugehalen, sech beim Thema “Héich begaabt Kanner” weiderzebilden?
  9. Besteet hei eng Weiderbildungsdemande säitens dem Léierpersonal? Wa jo: Wéi gëtt där Demande Rechnung gedroen?
  10. A wéiwäit ass den “Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel” an dës Weiderbildungen agebonnen?

Deel dëse Post: