Fraudë beim Lëtzebuergesch-Examen am INLL

Viru Kuerzem ass eis e Skandal am Zesummenhang mam Lëtzebuergesch-Examen am INLL zu Ouere komm. De Fernand Kartheiser huet dozou puer Froen un de Schoulminister:

Fro:

Op Internet si Bicher opgedaucht, déi déi integral Texter vum Sproochenexame Lëtzebuergesch am INLL erëmginn an op eng aner Sprooch − an deem Fall, deen eis zu Ouere komm ass, ass dat Russesch − iwwersetzen. Wann et och international net onüüblech ass, datt esou Tester oder Beispiller vun Examensfroe publizéiert ginn, dann ass awer hei festzehalen, datt dës Texter bis elo net offiziell publizéiert waren an datt déi Bicher also op Informatioune baséieren, déi sech aller Wahrscheinlechkeet no illegal beschaaft goufen.

An deem Zesummenhang hunn ech folgend Froen un den Här Minister:

  • Kann den Här Minister dës Faite confirméieren?
  • Wa sech déi Texter effektiv illegal beschaaft goufen, huet den INLL oder den zoustännege Ministère eng Plainte gemaach?
  • Wéi eng Konsequenzen zitt de Ministère aus dësem Virgang, och am Hibléck op de Sproochenexamen?
  • Anscheinend freet den Auteur vun deene Bicher och nach „droits d’auteur“. Sollten d’Texter illegal beschaaft gi sinn, wéi stellt sech de Ministère zu der Fro vun den „droits d’auteur“?

Äntwert:

Ad 1)
Et ass gewosst, datt esou Materialien an Internetsitten existéieren, an déi ginn natierlech och genau
analyséiert.
Wéi am Gesetz definéiert, baséiert de sougenannte Sproochentest, deen Test, deen ee gepackt muss
hunn, fir déi Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, op dem Niveau A2 fir de mëndlechen Ausdrock an dem
Niveau B1 fir d’Héierverstoen. Den Institut national des langues Luxembourg (INLL) exekutéiert dës Tester fir de Ministère de la Justice.
De Contenu vun dësen Niveauen, also déi Saachen, déi ee sproochlech leeschte muss kënnen, fir esou een
Niveau ze erreechen, sinn am Europäesche Referenzkader fir Sproochen definéiert an och fir all Mënsch
zougänglech.
Déi Leit, déi sech also gewëssenhaft op deen Exame virbereeden, kennen d’Thematiken, déi op se
duerkomme kënnen a riichten hir Virbereedung duerno aus. Et ass gewollt, datt d’Leit sech op dësen
Examen, wéi och op all aneren Examen, virbereeden. Dofir huet z.B. och den INLL Beispiller vu méiglechen Examensfroen op sengem Internetsite.
An dësen Iwwerleeungen ass et dann och net aussergewéinlech, datt verschidde Sproocheschoulen um
Internet oder och soss, d’Leit op dësen Test geziilt virbereeden. Dat ass legitim, natierlech nëmmen esou
laang, wéi keen authentescht Material vum INLL, deen dësen Test jo ausschafft an och duerchféiert,
agesat gëtt.
Ad 2)
Et ass effektiv esou, datt um Internet Opnamen aus esou engem offiziellen Test opgedaucht sinn. Et gouf
direkt reagéiert an déi betraffen Opname goufen direkt aus dem Roulement vun den Tester erausgeholl.
Och gouf eng Mise en demeure mat Undrohung vu Plainte ausgesprach, well op deenen Opnamen
Mataarbechter vum INLL ze héiere sinn, dat ouni deenen hiert Averständnis.
Ad 3)
Am INLL gouf eng nach méi grouss Aarbechtsgrupp geschaf, fir ëmmer méi Material auszeschaffen, an
esou ëmmer méi verschidden Testversiounen esou séier wéi méiglech, asetzen ze kënnen.
Bei der Analys vun de Chifferen a Relatioun mam Sproochentest konnt net festgestallt ginn, datt, zanter
der Apparitioun vun esou Offeren, fir präzis op de Sproochentest virbereet ze ginn, vill méi Leit e packen.
Wa mer eis elo just déi lescht Joren ukucken, hunn am Schouljoer 2020/2021 63 % den Test gepackt,
2021/2022 waren et der 67 % an elo am leschte Schouljoer 2022/2023 och erëm 67 %. 2017/2018 waren
et der awer nach 74 %.
Ad 4)
Beim Material, dat aktuell zirkuléiert an heemlech beschaaft gouf, stellt sech natierlech d’Fro vun den
„droits d’auteur“. Heizou kann ech äntweren, datt eng Expertise leeft an un engem Reglement geschafft
gëtt, dat dës Rechter präziséiere wäert.

 

Deel dëse Post: