Endlech eng Maison Medicale fir den Osten?

print

Gëtt um Potaaschbierg endlech eng Maison Medicale fir den Oste vum Land geschaf?