De Kommissär vun der Lëtzebuerger Sprooch behaapt ëffentlech, datt een eis Sprooch net de “rietse Parteien” dierf iwwerloossen. Huet hien domat net an eklatanter Weis, géint seng politesch Neutralitéit verstouss?