An hirer Äntwert op eng parl. Fro vum Fernand Kartheiser iwwer d’Praxis vun de PMAen hei zu Lëtzebuerg schreiwen d’Madamme Minister fir Gesondheet a Justiz: „Fir sämtlech Froen ze tranchéieren, déi an dëser parlamentarescher Fro opgeworf gi sinn, ass de Gesondheetsministère am gangen en Dossier opzestellen fir di national Ethikkommissioun ze befaassen, dëst am Virfeld vum Ausschaffen vun engem spezifeschen Gesetz. Déi Aarbechten hunn ewell ugefangen an sinn immens komplex wat mat sech bréngt dass dës nach Zäit brauchen bis se ofgeschloss ginn kënnen.“

Dobäi hat de Fernand Kartheiser Froe gestallt, déi sech op aktuell ethesch Problemer am Hibléck op déi iwwer 600 PMAe pro Joer zu Lëtzebuerg bezinn. Besonnesch der Fro zu den „iwwerschëssegen Embryonen“ ass d’Regierung aus dem Wee gaangen. Wat geschitt hei zu Lëtzebuerg also mat “iwwerschëssegen Embryonen”?