Diplomunerkennung bei Flüchtlingen: wéi sinn d’Regelen?

Liest d’Äntwert genee duerch: Niewt vill Informatiounen iwwer d’international Unerkennung vun Diplomer, fällt Iech vläicht nach eppes op? Richteg: Keng Äntwert gëtt den Educatiounsminister doriwwer, op fréier Erfahrungen, déi mat de Flüchtlingen aus dem Balkan gemaach gi sinn, an des Iwwerleeungen agefloss ass! Do ware nämlech etlech Problemer an der Schoul an och um Aarbechtsmaart entstan. An enger parlamentarescher Fro hat de Fernand Kartheiser probéiert, gewuer ze ginn, wat gemaach gëtt, fir d’schoulesch Diplomer an d’beruflech Kompetenzen vun de Flüchtlinger, déi zu Lëtzebeuerg Asyl kruten, unzeerkennen.

Deel dëse Post: