De Premier wëll d’UNO reforméieren

Lëtzebuerg ass Kandidat fir een net-permanente Sëtz am UN-Sécherheetsrot fir d’Mandat 2031/2032. Dofir ass et vu besonneschem Gewiicht, wann den Här Staatsminister a senger rezenter Ried (23.9.22) virun der Vollversammlung vun der UNO seet: “Nous continuons de soutenir les appels au renforcement de l’Assemblée générale et à la réforme du Conseil de sécurité afin de rendre le Conseil plus représentatif, plus efficace et plus redevable à l’égard de l’ensemble des Etats membres.” Mat wéi enge Mëttele wëll Lëtzebuerg d’Vollversammlung vun der UNO stäerken?

Deel dëse Post: