Bewosst falsch Rechtschreiwung an der Schoul?

A Broschüren, déi sech u Schüler riichten an an de Schoule solle benotzt ginn, fënnt sech well dacks den neimoudescher Gender-Stär. Weder den Genderstär nach den Genderbannen-I si virgesinn an den offizielle Rechtschreifreeglen. Gëtt an der Schoul aus ideologesche Grënn bewosst eng falsch Rechtschreiwung benotzt?

Deel dëse Post: