Sproochgebrauch bei der Lëtzebuerger Police

print

D’Sproochesituatioun zu Lëtzebuerg ass keng gewéinlech. Dëst dierft sech och an der Kommunikatioun mat der Lëtzebuerger Police erëmspigelen. De Fernand Kartheiser wëll et genau wëssen a stellt dem Minister fir bannenzeg Sécherheet Froen iwwert de Sproochgebrauch bei der Lëtzebuerger Police.