Eist Land besser op Krisesituatioune präparéieren!

Am Hibléck op den Eescht vun der Situatioun bei der Corona-Pandemie huet d’ADR d’Initiativ ergraff, den Haut Commissaire à la Protection nationale an d’Sëtzung vun der parlamentarescher Kommissioun fir bannenzech Sécherheet ze invitéieren. Hei soll e Bilan gemaach ginn iwwert de Verlaf vun der Corona-Kris. An deem Kontext muss déi drénglech Fro gestallt ginn, wéi eist Land sech an Zukunft besser kann op Krisesituatioune präparéieren. De Bréif riicht sech och un de Premierminister.

Deel dëse Post: