[BEÄNTWERT] Confection d’un catalogue du Musée National d’Histoire et d’Art (objets de la periode romaine)

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Kulturministesch weiderzeleeden.

Den nationale Musée fir Geschicht a Konscht MNHA huet eng aussergewéinlech räich Kollektioun vun engem Niveau, deen och kierzlech Fachleit a réimescher Geschicht an Archeologen a Staune gesat huet.

Leider waren dës Experten enttäuscht, datt de Musée kee Katalog vun dësen Ausstellungstécker konnt ubidden. Esou e Katalog, deen och déi eenzel kleng Fondstécker a Gebrauchsgéigestänn aus dem deegleche Liewen opzielt, beschreift an den Uert ugëtt, wou se fonnt goufen, ass net nëmmen eng wäertvoll Erënnerung un eng Visite am Musée, mä och e wichtegt Instrument fir déi international Fuerschung.

An deem Kontext wéilt ech der Madame Kulturministesch dës Froe stellen:

1) Gëtt e Katalog vun den Ausstellungsstécker aus dem MNHA ausgeschafft ?

2) Wa jo, wéini ass dëse Katalog, respektiv Katalogen iwwert déi verschidde Kollektioune fäerdeg ?

3) Wann neen, ass d’Regierung gewëllt, d’Moyene bereetzestelle fir esou Katalogen z’editéieren ?

4) De Site um Spaweck vum MNHA, deen déi allerwichtegst Objete beschreift, ass ausschliisslech op Franséisch. Wär et net sënnvoll, datt dëse Site och op Lëtzebuergesch, Däitsch an Englesch géif iwwersat ginn ?

5) A wéi enge Sproochen, a mat wéi enge Mëttelen, ginn d’Informatiounen am Musée selwer vermëttelt ?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Madame Octavie Modert, Ministre de la Culture

Deel dëse Post: