Antisemitismus Coordinateur vun der Regierung?

print

Ass d’Regierung bereet, en Antisemitismus Coordinateur anzesetzen, wéi vun der EU gefuerdert?