Statutten

ADR

Final Versioun
(no der leschter Ännerung, den 11. Oktober 2020,
um Generalkongress zu Ettelbréck).

Final Versioun.