Fir e Mateneen a géint e Niewenteneen an eise Schoulen!

D’ADR huet de 6. Juli an enger Pressekonferenz géint eng Alphabetisatioun op Franséisch a fir eng besser Integratioun vun den auslännesche Schüler am Lëtzebuerger Schoulsystem plädéiert.

Rezent Zuele weisen, datt ëmmer manner Kanner, déi d’Grondschoul besichen, Lëtzebuergesch als Mammesprooch hunn. Souwuel d’DP ewéi och déi Gréng sinn der Meenung, datt dowéinst eng Alphabetisatioun op Franséisch ugebuede sollt ginn. Déi zwou Parteie striewen also eng Trennung vun de Schüler no de Sproochen un. D’ADR ass konsequent géint esou Experimenter op Käschte vun de Kanner oder vun eiser Gesellschaft a gesäit am Modell, dee vun deenen aneren Oppositiounsparteie proposéiert gëtt, de Risiko vun enger definitiver Spléckung vum Schoulsystème (zwou Filièren) an domat mëttelfristeg vun eiser Gesellschaft.

Fir esou eng Ghettoiséierung ze vermeiden setzt sech d’ADR dofir an, datt déi sougennant Primo-arrivants a regional, méi zentraliséierten a staatleche Strukture betreit ginn, fir datt se duerch Intensivcoursen de néidege Sproochniveau erreeche kënnen an an déi normal ëffentlech Schoul integréiert ginn. Déi ganz Kleng ginn an déi normal Schoul, respektiv an de Précoce vun Ufank un. D’Enseignanten an der Grondschoul sollen alleguer virbereet sinn, fir Lëtzebuergeschcoursen ze ginn, also och déi, déi am Ausland hir Ausbildung gemaach hunn. D’Personal vun de Betreiungsstrukturen, déi en Agrément vum Familljeministère kritt hunn, muss Lëtzebuergesch schwätzen.