Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir d’Ëffentlech Funktioun weiderzeleeden.

D’Gebäerdesprooch gëtt deene meeschte gehéierbehënnerte Leit hei am Land iwwer déi däitsch Sprooch bäibruecht. Vill gehéierbehënnert Leit hunn dowéinst Schwieregkeete mat der franséischer Sprooch.

Et ass awer leider esou, datt, wa si enger Verwaltung op Däitsch schreiwen, d’Äntwert dacks awer op Franséisch ass. Dowéinst wollt ech den Här Minister fir d’Ëffentlech Funktioun dës Fro stellen:

Ass et méiglech d’Sproochebestëmmunge bei de Verwaltungen sou unzepassen, datt d’Verwaltunge mussen (an net kënnen) op Däitsch äntwerten, wa si vun enger gehéierbehënnerter Persoun op Däitsch ugeschriwwe gëtt, déi an hirem Bréif extra op hir Behënnerung hiweist an dowéinst och gär eng Äntwert op Däitsch hätt ?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse de la Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative à question N°2244 de Monsieur Fernand Kartheiser concernant Utilisation de la langue allemande lors des échanges de courriers entre les administrations et des administrés handicapés