Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Premierminister weiderzeleeden.

Bei der Ried zu der Lag vun der Natioun huet de Premierminister den 8. Mee vun dësem Joer dëst declaréiert: „Ech héieren an ech liesen, datt tëschent der Decisioun an der Realisatioun vun den ëffentlechen a privaten Investissementer onendlech laang Zäite verginn. Dës Diskussioun reegt mech op, déi nervt mech, si stéiert mech. Dofir ruffen ech am Ufank vum Hierscht eng national Table-ronde mat allen Akteure vun ëffentlechen a privaten Investissementer, inklusiv de Gemengen, an, déi ech och selwer wäert presidéieren, fir Moossname kënnen ze decidéieren, déi den Investissementer zu Lëtzebuerg méi Stullgank mécht.“

D’Conclusioune vun dësem Ronndëschgespréich sollen nach virum Enn vum Joer virgeluecht ginn.

Dowéinst meng Froen un de Premierminister :

Ass dës Table-ronde ofgehale ginn? Wa jo, wéini a wat fir eng Conclusioune konnte gezu ginn? Wann net, fir wéini ass se virgesinn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse du Premier Ministre, Ministre d’Etat à question N°2424 de Monsieur Fernand Kartheiser concernant Table-ronde sur les investissements au Luxembourg