Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weiderzeleeden.

Am Juli vun dësem Joer huet e Gruppement vun Investisseuren aus dem Katar no Verhandlunge mat der Lëtzebuerger Regierung d’KBL integral opkaf. Zënter e puer Deeg ass an der Press ze liesen, datt et kéint zu engem Sozialplang kommen. Ëm déi 300 Poste wären zu Lëtzebuerg menacéiert, wat engem Véirel vun de Salariéen entsprécht. Zënter Ugangs Oktober gehéiert och d’BIL zu 90% deemselwechten Actionnaire aus dem Katar.

An deem Kontext wéilt ech dem Här Finanzminister dës Froe stellen:

  1. Ass am Kader vun de Verhandlunge mat de katareschen Investisseure ronderëm d’KBL och iwwert Beschäftegungspolitik geschwat ginn?

  1. Konnt d’Lëtzebuerger Regierung an deem Beräich konkret Garantië kréien? Wa jo, sinn déi Garantië schrëftlech festgehale ginn oder ass, grad wéi beim Cargolux-Deal, en Handschlag duergaangen?

  1. Ass am Kader vun de Verhandlunge ronderëm d’BIL iwwert Beschäftegungspolitik geschwat ginn? Konnt d’Lëtzebuerger Regierung an deem Beräich konkret Garantië kréien? Wa jo, a wat fir enger Form sinn dës Garantië festgehale ginn?

Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen

Député

Réponse du Ministre des Finances à question N°2419 de Monsieur Gast Gibéryen concernant Reprise de la KBL