Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Inneminister weiderzeleeden.

Bei der Receptioun vun der Police fir hiert Patronatsfest den 10. Oktober huet den Här Inneminister erkläert, datt eng Populatioun vun engen 280.000 Lëtzebuerger net géing duergoe fir genuch Poliziste fir eng Gesamtpopulatioun vum Land vun enge 520.000 Awunner ze rekrutéieren. „Déi Rechnung“, sot den Här Minister, „kann net opgoen“.

Dowéinst wéilt ech dem Här Inneminister dës Froe stellen:

1. Ass den Här Minister sech bewosst, datt d’Police souverän Aufgabe vum Staat ausféiert?

2. Wëll den Här Minister Auslänner an d’Lëtzebuerger Police rekrutéieren? Wa jo, wéi vill a mat wéi enge präzisen Aufgabeberäicher?

3. Opgrond vu wéi enger legaler Basis a mat wéi engem Statut géingen déi Leit rekrutéiert ginn?

4. Wéi eng Sproochekonditioune missten déi Leit erfëllen?

5. Wëll den Här Minister Auslänner an der Lëtzebuerger Police d’Kompetenze vun engem „Agent“, respektiv vun engem „Officier de Police judiciaire“ ginn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région à la question parlementaire n°2349 du 10 septembre 2012 de Monsieur le Député Fernand Kartheiser.

Geleeëntlech der Feier vum Héllege Mechel hunn ech ob rezent Rekruteierungsproblemer hi gewisén.

Dozou hunn ech folgendes gesot:

,.Dofir musse mer d’Fro vum Réservoir aus deem mir rekrutéieren, exklusiv Lëtzebuerger, analysjéieren an un méigtechen Léisungen schaffen, well wann e weess dat mer Polizeiaarbecht maachén fir 524 900 Awunner, mir dergéint awerpotentiell Polizisten aus der Bevolkérungsschicht vun 280 000 Lëtzebuerger rekratéieren, stéisst des och un seng Limitten“.

Ech hunn also jhust d’Problemetik ënnerstrach ouni an Aussicht ze stellen dass d’Police am Moment net Lëtzebuerger soll rekrutéieren.