Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Hären Ausseminister, Wirtschaftsminister a Finanzminister weiderzeleeden.

Den Emir vu Qatar, de Scheich Hamad bin Khalifa al-Thani, huet dëser Deeg offiziell d’Gaza-Sträif besicht. Der Press no huet de Qatar dësem Hamas-dominéierte Gebitt iwwert véier honnert Milliounen Dollar gespent an dës Visite wär dobäi nëmmen ee vu ville Beweiser fir d’Bereetschaft vun dësem Emirat fir Relatioune mat islamisteschen Organisatiounen opzebauen an z’erhalen. Et sief drun erënnert, datt d’Hamas vun der EU als terroristesch Organisatioun aklasséiert gouf.

Wéi et d’Investissementer a lëtzebuergesch Fluchgesellschaften a Banke kloer weisen, beschränkt sech den Afloss vum Qatar scho laang net méi nëmmen op den Noen Osten. Eng kataresch Stëftung dréit iwwregens och zur Finanzéierung vun enger islamescher Communautéit hei zu Lëtzebuerg bäi.

An deem Kontext wéilt ech den Hären Ausseminister, Wirtschaftsminister a Finanzminister dës Froe stellen:

  1. Wat fir eng Konsequenzen huet d’Bereetschaft vum Qatar fir islamistesch Organisatiounen z’ënnerstëtzen a besonnesch och de Besuch vum Emir vu Qatar bei der Hamas an der Gaza-Sträif op d’Relatiounen, besonnesch och déi diplomatesch Relatiounen, tëscht Lëtzebuerg an dem Emirat Qatar?
  2. Wat fir eng Konsequenzen hunn dës Entwécklungen op déi economesch Relatioune mam Qatar? Besteet net lo eng erhéichte Gefor, datt e Lien tëscht der Lëtzebuerger Finanzplaz an der Finanzéierung vum Terrorismus kéint supposéiert ginn?
  3. Ass d’Regierung der Meenung, datt d’Relatiounen tëschent Lëtzebuerg an dem Qatar net besser sollten zeréckgeschrauft ginn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Ântwert vum Ausseminister. Wiertschaftsminister an Finanzminister op d’parlamentaresch Fro vum honorabelen Deputéierten Fernand Kartheiser vum 24 Oktober 2012

Déi politesch, diplomatesch, an ekonomesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an dem Katar si gudd a se sinn an deene leschte Joeren ausgebaut ginn.

D’Politik am Noen Osten ass komplex a multiform an de Katar, wéi och Lëtzebuerg, huet eng eegestanneg a souveran Aussepolitik.

Déi lëtzebuergesch Regierung suivéiert d’Evenementer an der Regioun, hier eventuell Incidence hei zu Lëtzebuerg, an definéiert eng eenheetlech Politik dozou, déi och an engem bilatérale Kader mam Katar thematiséiert gëtt.