Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.

De Wäschbier ass en Déier, dat net op natierlechem Wee an eis Regiounen agewandert ass. Déi Spezies gouf an der Mëtt vum 20. Joerhonnert aus Nordamerika importéiert an ausgesat. An der Tëschenzäit huet se sech och an eise Regiounen ausgebreet. Am Joer 2007 gouf an der Äntwert op eng parlamentaresch Ufro festgestallt, dat déi Déiere bis dohin haaptsächlech am Éislek gesi goufen.

An dësem Zesummenhang wollt ech dem Här Ëmweltminister folgend Froe stellen:

  1. Gëtt et zu Lëtzebuerg aktuell Asiichten iwwer de Bestand vun der Populatioun vun de Wäschbieren (Regional Verbreedung an zueleméisseg Schätzung)?

  1. Wéi schätzt Regierung den Afloss vun de Wäschbieren op d‘Déieren an d’Planzewelt hei am Land an? Gëtt et Informatiounen iwwer Schied un Haiser oder un Infrastrukturen duerch Wäschbieren?

  1. Gëtt et aktuell Mesurë fir d’Populatioun vun de Wäschbieren zueleméisseg ze steieren ouni se missen ze joen?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures à question N°2385 de Monsieur Fernand Kartheiser concernant Raton laveur