Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Nohaltegkeetsminister an un den Här Banneminister weiderzeleeden.

Am Juli 2012 huet d’Regierung decidéiert fir opgrond vun, hirer Meenung no, alarméierenden Ozonwäerter Vitesselimitatiounen op de Stroossen a besonnesch op den Autobunnen anzeféieren.

An deem Zesummenhank wéilt ech den zoustännege Ministeren dës Froe stellen:

1.Wéi vill taxéiert Avertissementer gouwe während den ozonbedéngte Vitesselimitatiounen op den Autobunne géint Chauffeuren ausgeschwat?

2.Ass d’Regierung der Meenung, datt et e Sënn huet nëmmen zu Lëtzebuerg Vitesselimitatioune wéinst ze héijem Ozon anzeféieren, wann eis Nopeschlänner dat net maachen?

3.Firwat huet sech Lëtzebuerg en Alarmniveau vun 160 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Loft ginn, wann deen an eisen Nopeschlänner vill méi héich läit?

4.Wéi eng Miessstatioun(en) déngt/déngen als Referenzstatioun(en) fir den Informatiouns- respektiv den Alarmniveau zu Lëtzebuerg auszeléisen?

5.Firwat ginn net exklusiv déi Miessstatiounen als Referenzstatioune geholl, déi an deenen am stäerkste bewunnte Géigende leien, also Esch-Uelzecht a Bouneweg?

6.Firwat ginn déi biogen, volatil organesch Komponenten (VOC) als Virleefer zum Ozon an domat déi Moossungen zu Veianen an zu Beidler net als onofhängeg vun den anthropogenen Aktivitéiten unerkannt?

7.Gëtt et och nëmmen eng eenzeg Miessung hei am Land, déi eng wéi och ëmmer noweisbar Reduktioun beim Ozon duerch d’Vitesselimitatiounen op de Stroossen an Autobunne kéint glafwierdeg dokumentéieren?

8.Firwat ginn déi wëssenschaftlech Studien, déi d’Onwierksamkeet vu Vitesselimitatiounen etabléiere vun der Regierung net consideréiert?

9.Firwat ginn déi blo Verkéiersschëlter « SMOG », déi un de Grenzen an och am Land opgestallt ginn, dacks nëmme laang nom Enn vun den ozonbedéngte Vitesselimitatiounen ewechgeholl, woubäi mer jo awer wëssen, datt déi Schëlder negativ Auswierkungen op den Tourismus kënnen hunn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Monsieur Marco Schank, Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures; Monsieur Jean-Marie Halsdorf, Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région