Kommitee 2020
PresidentENGELEN, Jeff, Gemengeconseiller Wëntger
VizepresidentLEMAIRE, Michel, President Adrenalin
SekretärFREYMANN, Norbert
KeessierKIRSCH, Carlo
MemberenAREND, Guy, Gemeengeconseiller zu Feelen
BERNARDY, Marcel
Closter, Gérard
KIRSCH, Roland
MARCH-MOLITOR, Sharon
MOSCHETTI, Dino
PLEGER, Claude
RENCKENS, Pierre
RIES, Charel
STAUDT, Chantal
THILL, Alain
THILL, Alain
TURPEL-ZIMMER Nathalie
VAN TONDER, Frans
WAGNER, Margot
XHONNEUX, Detlef
ZEIEN, François