Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Premierminister an un den Här Ausseminister weiderzeleeden.

Zënter enger Rei Jore gëtt um Niveau vun der EU iwwert d’Creatioun vun engem „Parquet européen“ diskutéiert. Déi Europäesch Commissioun schéngt bereet ze sinn, banne kuerzem dem Conseil e Projet fir e Reglement ze proposéieren, an deem esou en Organ soll iwwert de Wee vun enger „verstäerkter Zesummenaarbecht“ tëschent enger begrenzter Zuel vu Memberstaate virgeschloe ginn. E puer Memberlänner wëllen nämlech bei esou enger Initiativ net matmaachen.

An op d‘mannst dräi europäeschen Decisiounen (8. Abrëll 1965, Conseil Européen vu Laeken vum Dezember 2001 a Conseil Européen vu Bréissel vum Dezember 2003) gouf festgehaalen, datt Lëtzebuerg solllt de Sëtz vun esou engem Parquet kréien.

An deem Kontext wéilt ech dem Premierminister an dem Ausseminister dës Froe stellen:

  1. Kann d‘Regierung bestätegen, datt de Projet vun engem „Parquet européen“ soll an noer Zukunft méi konkret ginn?
  2. Wëll d’Regierung sech dofir asetzen, datt Lëtzebuerg, esou wéi et festgehale gouf, de Sëtz vun deem „Parquet européen“ kritt?
  3.  Wëll d’Regierung sech dofir asetzen, datt et sech dobäi net ëm e Pro-Forma-Sëtz handelt an datt dat ganzt Personal vu Lëtzebuerg aus täteg ass?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Monsieur Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères