Zu den Décisiounen vun der Regierung vum 16. Dezember 2011 bezéit d’ADR folgendermoossen Stellung:

Et ass ze bedauren, datt den Dialog tëschend de Vertrieder vu Salariat a Patronat ofgebrach ginn ass. D’Regierung huet elo Moossnahmen décidéiert. D’ADR begréisst et, datt d’Regierung an dëse Krisenzäiten nët op d’Sozialpartner gewaart, mee Décisioune geholl huet. De Conträr wäer enger Kapitulatioun vun der Regierung gläichkomm.

D’ADR ass sech der Krisensituatioun bewosst an ënnerstëtzt all Moossnahmen, déi derzou féiren, de sozialen Acquis ze halen, ouni eis Kompetitivitéit a Gefoer ze bréngen.

D’ADR begréisst et duerfir, datt de Prinzip vum Index erhale bleift a verlaangt, datt d’Inflatioun ganz rigoros bekämpft gëtt, an dat besonnesch um Niveau vun den ëffentlechen Taxen a Präisser. Mat enger Inflatioun vun 2,5 Prozent wäer et sou méiglech, de Kafkraaftverloscht mat enger Indextranche pro Joer auszegläichen. Eng weider Noutwendegkeet ass, datt besonnesch déi akommesschwaach Famillgen mussen duerch weider Moossnahmen gehollef kréien.

D’ADR ass duerfir am Prinzip mat zousätzlechen Hëllefen u Famillgen mat Kanner averstaanen, fäert awer, datt daat rëm mat onnéidegem bürokrateschen Opwand verbonnen ass. Duerfir erneiert d’ADR hir Fuerderung, sämtlech Famillgenzoulagen inklusiv d’Kannergeld an engem Betrag zesummenzeleeën, se souguer nach unzehiewen an un den Index ze bannen, awer der Akommessteier ze ënnerwerfen.

Domatt géif déi sozial Selektivitéit, déi neierdéngs vun alle Säite gewënscht gëtt, duerch den Effet vun der Besteierung ouni bürokrateschen Opwand erreecht. Et ass dat mat Ofstand den einfachsten a sozialgerechteste Wee, fir den akommesschwaache Famillgen mat Kanner ënner d’Äerm ze gräifen, awer mat steigendem Akommes d’Hëllefen progressiv ze reduzéiren.

D’ADR begréisst et, datt hirer laangjäereger Fuerderung, den Tubak an den Alkohol aus dem Wuerekuerf erauszehuelen, elo soll entsprach ginn, ass awer nët d’accord, wann dat ouni sozial Kompensatioun och op d’Petrolsprodukter géif ausgeweit ginn. D’ADR freet sech och, datt d’Regierung endlech agesinn huet, datt eng sozial Staffelung beim Waasserpräis néideg ass an erënnert un hir Fuerderung, datt e Gratis-Sockel fir all Bierger soll agefouert ginn, dee bei 30 Fudder pro Joer soll leien.