D’ADR stellt sech eng Rei Froe ronderëm déi geplangte Moschee a Koranschoul, déi zu Bouweneg vum Katar soll mat finanzéiert ginn. Dofir huet sech d’Partei souwuel un de Kultus- ewéi och un de Finanzminister adresséiert fir méi Informatiounen iwwert dëse Projet gewuer ze ginn. D’ADR erënnert dorunner, datt si sech fir de Modell vum sougenannten „otto per mille“ asetzt. De Steierzueler kéint da selwer entscheeden, ob en e gewëssene Bäitrag enger reliéiser Gemeinschaft oder engem gudden Zweck zoukomme léisst.

Hei ass déi parlamentaresch Fro vum Nationalpresident an Deputéierte Fernand Kartheiser:

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Kultusminister an un den Här Finanzminister weiderzeleeden:

Laut Meldungen aus der Press géif de Katar eng Moschee an eng Koranschoul zu Lëtzebuerg cofinanzéieren. An deem Kontext bedauere Membere vun der islamescher Communautéit, dës géif vum Staat benodeelegt ginn, wat direkt Subventiounen a Steiererliichterungen ubelaangt.

Dowéinst géif ech gären den Häre Kultusminister a Finanzminister dës Froe stellen:

1.    Kann d’Regierung bestätegen, datt d’ONG „Qatar Charity“ eng Lëtzebuerger Moschee a Koranschoul mat finanzielle Mëttelen ënnerstëtzt? Wa jo, wéi héich ass de Montant vun dëser Subventioun?

2.    Sinn der Regierung aner Fäll bekannt, wou reliéis Communautéiten zu Lëtzebuerg iwwert substantiell Hëllefe vun auslänneschen ONGe benefisséieren ?

3.   Laut dem Internetsite vun „Qatar Charity“ huet des Associatioun als Objeten: nohalteg Entwécklung, Aarmutsbekämpfung an Interventioune bei Naturkatastrofen. D’Subventionéierung vun enger Moschee a Koranschoul an engem Land wéi Lëtzebuerg fält net ënner des Beschreiwung. Huet d’Lëtzebuerger Regierung en Abléck iwwert d’Aktivitéite vun der ONG „Qatar Charity“ an iwwert d’Grënn, wisou dës de Lëtzebuerger Projet ënnerstëtzt ?

4.   Wéi steet d’Regierung prinzipiell zum Fait, datt reliéis Communautéiten hei am Land mat substantielle Subventiounen aus dem Ausland ënnerstëtzt ginn ? Gëtt dësen Aspekt beim Rapport vun den auslänneschen Experten iwwert d’Relatiounen tëschent de reliéise Communautéiten an dem Staat mat considéréiert?

5.   Wéi steet d’Regierung prinzipiell zur Schafung vu Moscheeën a Koranschoulen zu Lëtzebuerg ? Ginn et do gewëssen Oplagen déi mussen agehale ginn ? Wa jo, wéi gëtt kontrolléiert, ob dës Oplagen och agehale ginn ?

6.   Ginn et zu Lëtzebuerg, laut dem offizielle Sproochgebrauch, schonns Moscheeën a Koranchoulen ? Wa jo, wou a wéi vill?

7.   Gëtt et Ufroe fir Moscheeën zu Lëtzebuerg ze bauen ? Wa jo, wou a wou sinn do d’Verhandlungen drun?

8.  Wéi wäit sinn d’Verhandlunge mat der Schura fir eng Conventioun tëschent dem Staat an der islamescher Communautéit auszehandelen ? Regelt dës Conventioun d’Schafung vu Moscheeën a Koranschoulen a ginn doranner Konditioune festgeluecht fir Moscheeën a Koranschoulen opzemachen ?

9.   Wéi steet d’Regierung zur Integratioun vum Islamunterrecht an déi ëffentlech Schoul ?

10. Gëtt et Veräiner an Associatiounen, déi en direkte Lien mat enger Relioun hunn, an déi vu Steiererliichterunge benefisséieren, z.B. iwwert de Wee vun der Unerkennung vum „statut d’utilité publique au titre de l’article 26-2 de la loi du 21 avril 1928“ ? Wa jo, kann den Här Minister d’Lëscht vun dësen Associatioune matdeelen ?

11. Kann den Här Finanzminister d’Kritik vun der islamescher Communautéit bestätegen, datt dës Communautéit vu Steiererliichterungen ausgeschloss ass ?

12. Ass d’Regierung bereet, och Associatiounen déi an enkem Kontakt mat der islamescher Communautéit stinn de „statut d’utilité publique“ unzeerkennen, an zu wat fir Konditiounen?

[BEÄNTWERT] Financement d’une mosquée et d’une école coranique