An der Gemengerotssëtzung vum 19. Mäerz 2012 huet de Gemengeconseiller Fernand Kartheiser dës Motioun agereecht.

De Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg

Consideréiert

  • Dat Mënschen mat Behënnerungen oder mat speziellen Besoinen e Recht drop hunn fir an all Hisiicht als vollwäerteg a wäertvoll Memberen vun onser Gesellschaft behandelt ze ginn an dat déi ëffentlech Instanzen dozou mussen mat Engagement bäidroen;
  • dat an deene leschte Joeren schonn vill wichteg Schrëtt an dem Sënn gemaach goufen, souwuel op nationalem wéi op kommunalem Plang;
  • dat awer och nach vill ze maache bleift fir dëse Mënschen esou wäit wéi et nëmme geet eng méiglechst vollkommen Integratioun an d‘Alldagsliewen an eng reell Partizipatioun an der Gesellschaft ze erméiglechen;
  • dat d’Gemeng Lëtzebuerg soll an där Hisiicht e Virbildcharakter hunn.

Decidéiert

  • dat d’Bautereglement esou geännert gëtt, dat keng Baugenehmegung méi fir nei Geschäftslokalitéiten oder nei Appartementshaiser erdeelt gëtt, wann déi Lokalitéiten net op d’mannst fir Leit mat engem Rullstull a blann Leit oder Leit déi schlecht gesinn zougänglech an adaptéiert sinn;
  • dat d’Gemeng mat den zoustännegen staatlechen Autoritéiten kuckt, fir d‘Zäiten vun de Foussgänger bei de Verkéiersluuchten sou ze regelen, dat jiddereen genuch Zäit huet fir a Sécherheet iwwer d’Strooss ze kommen;
  • dat d’Internetsäit an déi schrëftlech Publikatiounen vun der Stad och behënnertegerecht zur Verfügung stinn, zum Beispill duerch Groussdrockversioun oder Audiofunktiounen.