58% vu Kanner ënnert 15 Joer ginn an enger Crèche, Maison relais oder ähnlecher Struktur betreit, huet de Statec erausfonnt. Anescht gesot: an 42% vun de Famillje ginn d’Kanner doheem groussgezunn. D’ADR fillt sech domadder bestätegt mat hirer Fuerderung, datt de Staat d’Mammen an d’Pappen, déi sech dëser Aufgab stellen, muss vill méi staark ënnerstëtzen. Ob doheem oder an der Famill versuergt, de Staat spuert massiv um Kannergeld, kritiséiert mat Recht d’Chambre des salariés. An dëst well zënter 2006 d’Kannergeld desindexéiert ass an och soss net revaloriséiert gouf. D’ADR fuerdert d’CSV-LSAP Regierung op, ouni ze waarden, méi an d’Familljen ze investéieren a mat der Diskriminéierung vun de Familljen, déi hir Kanner doheem opzéien, opzehalen.

Net manner wéi 13,1% manner Kafkraaft erleiden d’Familljen wéinst dem Kannergeld, well mam Gesetz vun 2006 dëst net méi indexéiert ass. D’Chambre des Salariés huet ausgerechent, datt esou eng Famill mat engem Kand 919,24 Euro „verluer“ huet, bei 3 Kanner ass et e Verloscht vun 3.975,76 Euro. Dëst ass nëmmen zum Deel duerch de „Kannerboni“ op de Steiere kompenséiert ginn, fir Famillje mat engem Akommes vu manner wéi 2.135 Euro. An och dëse Steierkredit, vu 76,88 Euro, ass ni un d’Inflatioun ugepasst ginn.

D’ADR stellt fest, datt d’Familljen ënner der Politik vu CSV-LSAP ëmmer méi arem ginn! D’Zuele schwätze fir sech: 2009 waren 19,8% vun de Famillje mat Kanner zu Lëtzebuerg dem Aarmutsrisiko ausgesat. Iwwert d’Halschent (52,3%) vun de Famillje wou nëmmen een Elterendeel d’Kanner erzunn huet (famille monoparentale) loungen ënnert der Aarmutsgrenz. Esou eppes däerf et u sech net an onsem „räiche“ Land ginn!

D’offiziell Aussoe vun der Regierung, vu renge Geldleeschtungen (Kannergeld, Kannerboni) op Sachleeschtungen iwwerzegoen, ass och a ville Fäll keng Léisung, well no enger rezenter Etude vum Statec 42% vun Kanner ënnert 15 Joer an der Famill groussgezu ginn! Dës Zuel klëmmt op 44% bei de Familles monoparentales, also deenen Äermste vun den Äermsten! D’ADR erënnert un eng vun hire Grondfuerderungen: d’Famillje mussen däerfe fräi wielen, ob se hir Kanner doheem grousszillen oder an eng Crèche ginn. D’Hëllefe vum Staat mussen ausgeglach sinn, fir béide Situatioune gerecht ze ginn. Weider sollen all Ënnerstëtzungen (Kannergeld, Kannerboni, Chèque service, Allocation parentale, …) fir d’Familljen an engem Betreiungsgeld gebündelt ginn.

D’CSV-LSAP Regierung däerf net weider um Bockel vun de Famillje spueren. D’Kanner sinn ons Zukunft, a si muss investéiert ginn.