Den Här Ausseminister huet sech am Tagesspiegel géint e Referendum a Froen, déi Europa betreffen, ausgeschwat. D’ADR kann dës Positioun nëmme bedaueren a verlaangt, datt d’Bierger mussen duerch méi direkt Demokratie an déi wichteg Decisioune mat agebonne ginn. Et ass net novollzéibar, datt e Politiker Angscht vrum Wëlle vun de Wieler huet.Vru wat huet den Här Asselborn Angscht? Dës Fro kann ee sech stellen, wann ee seng Aussoen an der Press liest. Hien huet sech am Tagesspiegel eendäiteg géint e Referendum zu wichtegen europäesche Froen ausgeschwat. Dës Debatt gëtt ënnert anerem bei eisen däitsche Nopere geféiert, mä vun der Lëtzebuerger Regierung lapidär vum Dësch gewëscht. D’ADR ass mat dësem traurege Versuch, de Bierger ëmmer méi vun de politeschen Decisiounen auszeschléissen, net averstanen.

Am Laf vun de Jore sinn ëmmer méi Kompetenzen an déi europäesch Institutioune verlagert ginn, esou datt d’Matsproochrecht vum eenzelne Bierger a vun de nationale Parlamenter ëmmer méi kleng gëtt – an ëmmer méi dacks beschränkt sech d’Roll vun den Deputéierten dorobber, bei der Ëmsetzung vun europäeschen Direktive mam Kapp ze duerchwénken. Am deem Kontext ginn dann och am “Schnellverfahren” kolossal Zomme fir d’Rettung vun europäesche Länner, déi a finanzielle Schwieregkeete stiechen, zougesprach.

D’ADR weigert sech mat op dëse Wee ze goen a verlaangt, datt souwuel d’Chamber ewéi och d’Bierger nees d’Soen iwwert d’Zukunft vu Lëtzebuerg kréien. Schonn am ADR-Walprogramm fir déi lescht Europawalen ass verlaangt ginn, datt méi Referendumen organiséiert ginn. Déi rezent Entwécklunge weisen, datt déi finanziell Froe momentan am Virdergrond stinn. Dowéinster sollen d’Wieler d’Méiglechkeet kréien, fir hir Meenung zu deem Tema zum Ausdrock ze bréngen. Et kann net sinn, datt wichteg Decisiounen einfach iwwert de Kapp vun de Bierger geholl ginn.

Basisdemokratie gëtt beim Här Asselborn ganz kleng geschriwwen. Da brauch en sech och net iwwert d’Europaverdrossenheet vu villen Europäer ze wonneren.