Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung an un den Här Wirtschaftsminister weiderzeleeden.

An Zäiten, wou vill muss iwwer d’Neiorientéierung vun eiser Energieversuergung nogeduecht ginn, wou nei Energiequelle musse fonnt ginn, wou d’Ofhängegkeet vun Energieimporter misst reduzéiert ginn an d’Energiekäschte fir privat Stéit a fir d’Entreprisë musse kontrolléierbar sinn, ass et sécher net falsch fir bei der Diskussioun ëm méiglech Energiequellen hei am Land nach eemol op d’Fro vun enger eventueller Exploitatioun vum Schifergas zeréckzekommen. Dobäi ass gewosst, datt all Exploitatioun vun Energiequellen och Froe vum Ëmweltschutz mat sech bréngt, hei besonnesch beim Landschafts- a beim Waasserschutz.

An deem Kontext wollt ech dës Froen un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung an un den Här Wirtschaftsminister stellen:

Wat ass den aktuelle Kenntnisstand vun der Regierung iwwer Schifergasreserven zu Lëtzebuerg? Wéi eng Etudë gëtt et zu där Fro a wéini sinn déi fir d’lescht aktualiséiert ginn?

Wou a wéi grouss wären esou Schifergasvirkommen hei am Land ? A wéi engem Mooss a fir wéi laang kéinten déi national Schifergasreserven zu eiser nationaler Energieversuergung bäidroen ?

Wéi steet d’Regierung zu enger eventueller Exploitatioun vu Schifergasvirkommen hei am Land?

Ënnerstëtzt d’Regierung d’Ausaarbechtung vun europäesche Richtlinnen iwwer déi ëmweltpolitesch Rahmebedingunge bei der Exploitatioun vu Schifergasvirkommen, besonnech beim «Hydrofracking» ?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Monsieur Claude Wiseler, Ministre du Développement durable et des Infrastructures; Monsieur Etienne Schneider, Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur

Als Äntwert op d’parlamentaresch Fro vum honorablen Deputéierte Fernand Kartheiser betreffend d’Exploitation vu Schifergas, kënne mir folgend Informatioune matdeelen:

D’Regierung as nët am Besëtz vun rezenten ‚eegenen Etuden iwwer d’Virkomme vun Schifergas zu Letzebuerg. Teschent den 1950er an den 1990er Joren goufen awer geologesch Analyse vun -ëffentlecher a vu privater Säit duerchgefouert, fir méi iwwer eng méiglech Präsenz vun Uelegschifer am Sude vum Land gewuer ze ginn. Méi rezent Analysen an Etude baséieren all op den Aussoen aus de virgenannten Aarbechten.

Den aktuellste Kenntnisstand vun der Regierung iwwer d’Reserven vun Uelegschifer baséiert op dem Dokument “ Incidences de l’extraction de gaz de schiste et de pétrole de schistes bitumineux sur l’environnement et la santé humaine „, wat vun der. „Direction générale des politiques internes“ vum Europäeschen Parlament am Joer 2011 ausgeschafft gouf. Hei geet vun engem Potential vun 675 Millioune Barrel respektiv vun 97 Millioune metrischen Tonne riets. Et handelt sech hei ëm en rengt theoretescht Potential, aus deem ee beim aktuellen Wëssehssland keng Conclusiounen iwwer déi technesch an och ekonomesch ofbaubar Quantitéite kann zéien. D’Erfahrungswerter aus anere Länner weisen awer ganz kloer, daB d’Konsequenzen vun déi “ Exploitatioun vun Uelegschifer oder Schifergas op d’Emwélt an d’Populatioun gewalteg sinn. Dovunn ofgesin géif och d’Aart a Weis vum Ofbau vun deene Ressourcen grouss Problemer duerstellen, well dat ganzt Gebitt daat fir den Ofbau a Fro kéim dicht besiedelt ass, wat an anere Länner wou den Uelegschiefer oder de Schifergas gelordert gëtt nët de Eall ass‘

Ganz dovun Gesin, huet d’Regierung sech d’Zil gesaat esou wäit wéi méiglech an sou séier ewéi méiglech vun de fossilen Energien onofhängeg ze ginn. Dofir warten d’Efforte vun der Regierung weiderhinn an den Développement vun den erneierbaren Energien an och an d’Aspuere vun Energie goen.

Waat d’Ausschaffe vun europâesehen Direktiven iwwer déi ëmweltpoliteseh Rahmebedingunge bei der Exploitatioun vu Schifergasvirkommen ugeet, sou läit vu Säite vun der europäescher Kommissioun am Moment keng Propositioun vun enger Direktiv oder engem Règlement vir.