Här Buergermeeschter,

Wéi et den Artikel vun eisem Gemengereglement virgesäit, wéilt ech eng Fro un de Schäfferot stellen.

An der Chamber koum des Läscht ë Virschlag vun der DP zur Sprooch, dee vun deene Gréngen ënnerstëtzt gouf, an den d’Alphabetiséierung vun de Kanner an de Schoulen op Däitsch oder op Franséisch betrëfft.

D’Vertrieder vun der DP an deene Gréngen hunn an der Chamberkommissioun gesot, dat si géinge mengen, dat d’Stad Lëtzebuerg wéilt esou e Pilotprojet matdroen. Och d’Madame Erzéiungsminister (LSAP) huet signaliséiert, dat si esou e Pilotprojet géing éischter positiv envisagéieren. D’ADR huet an enger Pressekonferenz matgedeelt, dat si géint esou e Projet ass.

Déi Deputéiert vun der DP a vun deene Gréngen déi an der Chamberskommissioun gemengt hunn, dat d’Stad Lëtzebuerg wéilt esou e Pilotprojet matdroen, sinn allerdéngs net selwer Member vum Schäfferot vun der Stad.

Dowéinst wollt ech Iech an d’Memberen vum Schäfferot froen:

  • Wéi stellt sech de Schäfferot zu där Iddi vun enger zweesproocheger Schoul, respektiv der Alphabetiséierung vun de Kanner op Däitsch oder op Franséisch?
  • Wëll d’Stad Lëtzebuerg esou e Pilotprojet um Gebitt vun der Stad toleréieren, matdroen oder eventuell esouguer selwer organiséieren?

Mat beschte Gréiss,

Marceline Goergen
Gemengeconseilljee