Fro un de Schäfferot: e gläichberechtegten Zougang fir déi behënnert Leit

print

Här Buergermeeschter,

Sou wéi d’Reglement (Art. 9) et virgesäit, erlaben ech mer des Fro un de Schäfferot ze stellen.

Elo, no der Schueberfouer, ass den Abléck fir e Bilan ze zéien an ze kucken, ob nach weider Verbesserunge méiglech sinn. D’ADR ass eng Partei, déi sech besonnesch och fir eis behënnert Matbierger engagéiert, a weilt dowéinst kucken, ob op der Fouer fir e gläichberechtegten Zougang fir déi behënnert Leit esou wäit wéi méiglech gesuergt gëtt.

Zum Beispill ass et fir Leit mat engem Rollstull dacks ganz schwéier fir an e Restaurant eranzekommen, well net iwwerall Rampe sinn.

Dowéinst weilt ech dem Här Buergermeeschter an de Membre vum Schäfferot des Froe stellen:

  • Missten net op d’mannst fir den Zougank zu de Restauranten iwwerall Rampe virgesi sinn?
  • Gëtt et iwwerhaapt an, wa jo, genuch Behnnertentoiletten op der Fouer?
  • Gëtt et e Plang fir d’Fouerplaz, op deem gekuckt gëtt, datt behënnert Leit ouni Problemer kënnen op dem ganzen Areal zirkuléieren?

Mat déiwen Respekt,

Marceline Goergen
Gemengeconseillère