Här Buergermeeschter,

Sou wéi d’Reglement (Art. 9) et virgesäit, erlaben ech mer des Fro un de Schäfferot ze stellen.

Elo, no der Schueberfouer, ass den Abléck fir e Bilan ze zéien an ze kucken, ob nach weider Verbesserunge méiglech sinn. D’ADR ass eng Partei, déi sech besonnesch och fir eis behënnert Matbierger engagéiert, a weilt dowéinst kucken, ob op der Fouer fir e gläichberechtegten Zougang fir déi behënnert Leit esou wäit wéi méiglech gesuergt gëtt.

Zum Beispill ass et fir Leit mat engem Rollstull dacks ganz schwéier fir an e Restaurant eranzekommen, well net iwwerall Rampe sinn.

Dowéinst weilt ech dem Här Buergermeeschter an de Membre vum Schäfferot des Froe stellen:

  • Missten net op d’mannst fir den Zougank zu de Restauranten iwwerall Rampe virgesi sinn?
  • Gëtt et iwwerhaapt an, wa jo, genuch Behnnertentoiletten op der Fouer?
  • Gëtt et e Plang fir d’Fouerplaz, op deem gekuckt gëtt, datt behënnert Leit ouni Problemer kënnen op dem ganzen Areal zirkuléieren?

Mat déiwen Respekt,

Marceline Goergen
Gemengeconseillère