Här Buergermeeschter,

Rezent ass opgefall, datt e Buschauffer vun enger externer Firma, déi fir den AVL fiert, sech kaum konnt mat de Clienten ënnerhalen. Dëst loung zum Deel dorunner, datt e kaum Franséisch konnt schwätzen, a keng vun den anere Sproochen, déi zu Lëtzebuerg gebraucht ginn.

Och seng Kenntnisser a Saache Geographie a Busreseau ware miserabel. Dëse Chauffeur huet weder de Geschäftszentrum „Belle Etoile“ kannt a konnt esou och kee Renseignement ginn, wéi een dohinner kënnt.

Deeselwechte Chauffeur huet eng schwanger Damm a Richtung Maternité gefouert, huet dobäi awer d’Maternité Grande-Duchesse Charlotte mat der Maternité Clinique Privée Dr E. Bohler verwiesselt, wat schlëmm Konsequenze fir dës Damm hätt kënnen hunn.

Dowéinst géif ech dem Schäfferot dës Froe stellen:

  1. Wat sinn d’minimal Ufuerderungen un d’Buschaufferen, déi op den AVL-Linnen agesat ginn, a Saache Sproochkenntnisser ? Wéi gëtt dëst kontrolléiert?
  2. Wat sinn d’minimal Ufuerderungen un d’Buschaufferen, déi op den AVL-Linnen agesat ginn, iwwert wichteg Gebaier an Institutiounen, wéi Spideeler, Ministèren , Administratiounen, Sports- a Kulturzenteren? Wéi gëtt dëst kontrolléiert ?
  3. Wat sinn d’minimal Ufuerderungen un d’Buschaufferen, déi op den AVL-Linnen agesat ginn, iwwer de Busreseau an der Stad a senger direkter Noperschaft ? Wéi gëtt dëst kontrolléiert?
  4. Ass de Schäfferot bereet, mat senge Servicer, eng „Formation continue“ fir all Buschaufferen déi op den AVL-Linnen agesat ginn (och déi vun de privaten Entreprisen) z’organiséieren, esou datt dës op Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch, de Cliente wichteg Renseignementer iwwer Destinatiounen an de Wee dohinner kënne ginn?

Mat beschte Gréiss,

Marceline Goergen
Gemengeconseillère