Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Wirtschaftsminister an un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.

Nom Réckzuch vu Qatar Airways bei der Cargolux schéinen sech jo an der aktueller Situatioun all concernéiert Parteien eens ze sinn, datt zu Gonschte vun der Cargolux prioritär lo muss Rou an den Dossier komme fir e weidere Wäertverfall vun der Firma ze verhënneren, d’Cargolux rëm méi attraktiv fir potentiell Partner ze maachen a fir dem Management d’Geleeënheet ze ginn, sech op d’Ausschaffe vun enger zukünfteger Strategie fir d’Firma ze konzentréieren. Grad am Hibléck op dëst Zil stellt sech d’Fro, wéi d’Direktioun hiren Deel kann dozou bäidroen. Et ass onëmstridden, datt d’Sich no engem neie permanenten a kompetente Generaldirekter fir d’Cargolux sech als schwiereg erweist.

An deem Kontext wéilt ech dem Här Minister Wirtschaftsminister an dem Här Minister fir nohalteg Entwécklung dës Froe stellen:

  1. Ass d’Regierung net der Meenung, datt et als vertrauensbildend Moossnam wichteg ass, en Interim-CEO fir dës schwiereg Period ze hunn, deen d’Firma am Detail kennt, deen an der Firma d’Vertraue vu Management a Mataarbechter genéisst, an och kee Bezuch zum ausscheedenden Aktionär huet?

  1. Ass d’Regierung net der Meenung, datt nëmmen esou souwuel eng séier Opstellung vun enger Zukunftsstrategie als geschlossent Team erméiglecht gëtt, wéi och de Sozialdialog mat de Mataarbechter kann nees relancéiert ginn?

  1. Ass d’Regierung net der Meenung, datt duerch en Interim-CEO, dee kee Bezuch zum ausscheedenden Aktionär huet, d’Gefor diminuéiert wier, datt en direkte Konkurrent weider Detailer iwwert d’Neiorientéierung an iwwert d’Strategië vun der Cargolux gewuer gëtt?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten