Am Kader vun hiren Entrevuë mat verschiddenen Organisatiounen, déi et hir erlaben sech e méi geneet Bild vun der Situatioun am Land ze maachen, huet d’ADR den 21. November eng Delegatioun vum Syndicat Unifié des Impôts Directs (SUID) empfaangen. Ugeschwat goufe virun allem d’Noutwennegkeet fir méi Steierbeamten anzestellen. Nëmmen esou kéint garantéiert ginn, datt d’Gesetzer respektéiert ginn an datt de Staat net op déi Recettë verzicht, déi en zegutt huet.

D’Vertrieder vum SUID hunn drop opmierksam gemaach, datt fir d’Steierverwaltung net esou vill Beamten agestallt goufen, wéi et eigentlech virgesi war. Doduercher wär d’Équitéit tëscht de Steierzueler net méi garantéiert. Fir de Staat bedeit dëst och en „manque à gagner“, d.h. et gëtt op Recettë verzicht, déi en u sech zegutt huet.

D’ADR huet sech am Kader vun hire Spuerpropositioune fir en Afréiere vun der Masse salariale beim Staat a bei de Gemengen ausgeschwät. Si ass awer der Meenung, datt d’Finanzen zu de Käraufgabe vum Staat gehéieren. Et wier deementspriechend och wichteg, fir an där Verwaltung genuch Beamten anzestellen. Duerch hir spezifesch Funktioun droen se dozou bäi, datt d’Staatsrecetten an d’Luucht ginn.

D’Gewerkschaft vun de Steierbeamte war vertrueden duerch de President Fernand Muller, d’Sekretärin Anna Pinto an de Tresorier Claude Stephany. D’ADR war vertrueden duerch hir véier Deputéiert Fernand Kartheiser, Gast Gibéryen, Jean Colombera a Jacques-Yves Henckes.