Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Inneminister weiderzeleeden.

Virun e puer Wochen ass bekannt ginn, datt ëm déi 80 000 Lëtzebuerger Identitéitskaarte feelerhaaft waren an deementspriechend och hu missen ersat ginn. Den Här Inneminister huet deemools erkläert, datt se an der Belsch produzéiert ginn. Et ass och e Gesetzestext um Instanzewee, duerch deen d’Identitéitskaarte sollen d’Form vun enger Kreditkaart kréien.

An deem Kontext wéilt ech dem Här Inneminister dës Froe stellen :

  1. Wéini ass fir d’lescht en “Avis de marché” fir d’Fabrizéiere vu Lëtzebuerger Identitéitskaarte publizéiert ginn?

  1. Wéi vill Entreprisen hunn am Kader vum leschten „Avis de marché“ eng Offer ënnerbreet? Wéi vill Offere koume vun Entreprisen, déi zu Lëtzebuerg täteg sinn, a wéi vill koume vun Entreprisen, déi am Ausland täteg sinn?

  1. Gëtt fir d’Identitéitskaarten am neie Format en neien “Avis de marché” publizéiert?

  1. Ass den Här Minister net der Meenung, datt et sech bei den Identitéitskaarten ëm e wichtegt Dokument handelt, wat zu Lëtzebuerg misst produzéiert ginn?

Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen

Député