Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Kommunikatiounen a Medien weiderzeleeden.

Am Joer 2001 ass Chamber TV an d’Liewe geruff ginn. Nieft de Chamberssëtzunge ginn och thematesch Emissiounen op dësem Kanal gewisen. Chamber TV ass iwwert Kabel a Satellit z’empfänken, mä net iwwert Télévision numérique terrestre (TNT), respektiv Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T).

An deem Kontext wéilt ech dem Har Minister fir Kommunikatiounen a Medien dës Froe stellen:

1. Besteet fir jiddereen, deen zu Lëtzebuerg wunnt, d’Méiglechkeet fir Chamber TV gratis z’empfänken, sief et iwwert Kabel oder Satellit?

2. Ass den Här Minister bereet fir notamment beim Bedreiwer vum Sender vun Diddeleng z’intervenéieren, fir datt Chamber TV och iwwert TNT, respektiv DVB-T, kann empfaange ginn?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

D’Äntwert vum Chamberspresident Laurent Mosar