Här President,

Esou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Kulturministesch weiderzeleeden.

D’GeselIschaft Arcelor-Mittal huet bekannt ginn, datt si hiert representatiivt Gebai an der neier Avenue net weider wëll notzen. Dëst Gebai steet leider net um Inventaire vun den „immeubles classés monument national“.

Dowéinst wëll ech der Madame Kulturministesch dës Froe stellen:

 1. Ass d’Madame Minister gewëllt, de fréiere Siège vun der Arbed esou séler wéi méiglech an den Inventaire vun den nationale Monumenter opzehuelen?

2. Wéi schnell kann esou eng Prozedur goen?

3. Kann d’Madame Minister versécheren, datt de Patrimoine, deen dëse Siège duerstellt, och duerch en eventuelle Verkaf vun Arcelor-Mittal kann erhale ginn, dëst ier d’Prozedur fir de Klassement duerch ass ? 

4. Wär et net sënnvoll, d’Gebaier an der neier Avenue, vun der Paräiser Plaz bis zur Metzer Plaz, an en Inventaire vun de schützeswäerte Monumenter opzehuelen ?

Mat déiwem Respekt

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Monsieur Luc Frieden, Ministre des Finances; Madame Octavie Modert, Ministre de la Culture; Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre, Ministre d’Etat