Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.

Zu Lëtzebuerg erfreet sech de Reitsport enger ëmmer méi grousser Beléiftheet an et ginn ëmmer méi Leit, déi sech privat eent oder méi Päerd zu dësem Zweck halen. E puer vun dëse Leit wëllen hir Päerd och aus Haltungsgrënn oder finanzielle Grënn net an e frieme Stall ginn, mä probéieren duerch d‘Acquisitioun vun enger Wiss bei hirem Wunnhaus hiert Déier bei sech doheem ze halen an hinne méi eng aartgerecht Haltung duerch z.B. oppe Ställ z’erméiglechen. Allerdéngs schéngen hei grouss Problemer ze bestoe fir e klenge Privatstall (souguer an enger Holzkonstruktioun) an enger ‚Zone verte‘ geneemegt ze kréien. D’Erklärung wier, datt zum Zweck vu ‚Loisirs‘ sou Geneemegungen net méi erdeelt géife ginn, an héchstens Ënnerstänn vun 3x6m géifen autoriséiert ginn – woubäi déi Moossen awer d’Fro vun der aartgerechter Haltung opwerfen.

An dësem Zesummenhang wollt ech dowéinst dës Froen un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung stellen:

  1. Wat gesäit dat aktuellt Gesetz fir d’Baue vun engem privaten Holzstall mat Auslaf (Paddock) fir eng aartgerecht Päerdshaltung doheem genee vir?
  1. Sollt net den Déiereschutz an de Wonsch vun enger méi aartgerechter Haltung vu Reitpäerd an och vu méi alen oder kranke Päerd, déi net méi zum Reide kënnen déngen, vu staatlecher Säit gefördert ginn?
  1. Sollen net déi Leit, déi bereet sinn d’Käschten an d’Méie fir d’Fannen an d’Kafe vun engem gëeegente Päerdsterrain an d’Baue vun ëmweltfrëndleche Ställ mat Auslaf duerch eng generéis, schnell an einfach Geneemegungsprozedur heizou encouragéiert ginn

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse du Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures à question N°2388 de Monsieur Fernand Kartheiser concernant Abris pour chevaux